
1st.2nd.SurnameCityUsername
$fore[0]$fore[1]$sur" . str_repeat(" ", 12) . "$home" . str_replace(array('ä','ö','å'), Array('a','o','o'), mb_strtolower(substr(substr($fore[0],0,1) . $sur, 0,8), 'UTF-8')) . "
\n"; } function find_closest( $str, $names ) { $str = mb_strtolower($str, 'UTF-8'); $orig_str = $str; if ( $str == "george" ) return "Yrjö"; $str = substr($str,0,8); $str = substr($str, 0, 32); $str = str_replace( array("g", "b", "d", "z", "q", "w"), array("k", "p", "t", "ts", "k", "v"), $str ); $mp_str = metaphone($str); $min_cost = 99999; $res = reset($names); foreach ( $names as $n ) { if ( mb_strtolower($n, 'UTF-8') == $orig_str ) { $res = $n; $min_cost = 0; break; } $t = str_replace( array("ä", "ö", "å"), array("a", "o", "o"), substr(mb_strtolower($n, 'UTF-8'),0,5) ); $t = preg_replace("/nen$/", "", $t); $t = preg_replace("/([aeiouy]){2}/", '\1', $t); $mp = metaphone($t); $cost = levenshtein(substr($str,0,2).$mp_str, substr($t,0,2).$mp); if ( substr($str,0,1) == substr($t,0,1) ) // favor a bit names that start with the same character $cost -= 1.0; if ( $cost < $min_cost ) { $min_cost = $cost; $res = $n; } } return $res; } ?>

Finnish name generator

Random Finnish people's names. / Satunnaisia suomalaisten ihmisten nimiä.

Men / Miehiä

Women / Naisia

Lisää